The story of English – Khám phá lịch sử của tiếng Anh (Anh – Việt)


It is about 1500 years old. It started in one country but is now spread around the world. Hundreds of millions of people use it every day. In fact, we are using it right now. What is it? The English language.

How did it begin? How has it changed? What will it be like in the future?

Nó vào khoảng 1,500 tuổi. Nó thai nghén từ một đất nước, nhưng bây giờ nó phổ biến trên khắp thế giới. Mỗi ngày, hàng trăm triệu người sử dụng nó. Nó là gì? Anh ngữ.

Nó bắt đầu như thế nào? Nó thay đổi như thế nào? Trong tương lai nó sẽ ra sao? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu.

The English language started life in, no surprise here, England. This was in about the fifth century. The language was a mix of different languages spoken by a number of local tribes. These tribes had all invaded Britain from northern Europe. One of these tribes was the Angles. The Angles spoke a language called Englisc. This is where the name England and English come from.

The kind of English spoken at this time is called Old English. However Old English is very different to the English people speak today. It sounds like this:

ρa wæs Hroðgare heresped gyfen, wiges weorðmynd, þæt him his winemagas georne hyrdon, oðð þæt seo geogoð geweox, magodriht micel.

This is a poem called Beowulf. It was written about one thousand years ago in Old English. A teacher from Glasgow University is reading it here. As you can hear, Old English is almost impossible for modern English speakers to understand.

In the year 1066, England was invaded again. This time the invaders were from northern France. When they settled in England, their French language mixed with English. This developed the English language even more. Old English changed to become what is called Middle English. But even this English was very different to the English people use today.

Anh ngữ đã bắt đầu trong đời sống, điều đó không lấy gì làm ngạc nhiên, Anh quốc. Đó là vào thế kỷ thứ mười lăm. Ngôn ngữ này là một thứ ngôn ngữ pha trộn từ nhiều loại hình ngôn ngữ được nói bởi nhiều bộ tộc địa phương. Những bộ tộc này tất cả đã xâm nhập vào Anh quốc từ Bắc Âu. Một trong những bộ tộc này là Angles. Người Angles nói một thứ ngôn ngữ gọi là Englisc. Đây là cái nôi mà tên England và English được ra đời.

Thứ Anh ngữ nói lúc đó gọi là Anh ngữ Cổ. Tuy nhiên, Anh ngữ Cổ nói rất khác với Anh ngữ mà người ta nói ngày nay. Nó phát âm như sau:

ρa wæs Hroðgare heresped gyfen, wiges weorðmynd, þæt him his winemagas georne hyrdon, oðð þæt seo geogoð geweox, magodriht micel.

Đây là bài thơ được cho là của Beowulf. Nó được viết cách đây vào khoảng một ngàn năm bằng Anh ngữ Cổ. Khi bạn nghe một giáo sư Trường Đại học Glasgow phát âm thì đối với những người nói Anh ngữ hiện đại có thể không hiểu được.

Vào năm 1066, Anh quốc một lần nữa bị xâm nhập. Lúc này những người xâm nhập đến từ Bắc nước Pháp. Khi họ định cư ở Anh, Pháp ngữ của họ pha trộn với Anh ngữ. Điều này thậm chí đã tác động nhiều đến sự phát triển của Anh ngữ. Anh ngữ Cổ thay đổi để trở thành những gì gọi là Anh ngữ Trung cổ. Nhưng thậm chí thứ Anh ngữ này rất khác với Anh ngữ mà chúng ta dùng ngày nay.

To be or not to be, that is the question …

This is a famous line written by William Shakespeare. This writer had a big influence on the English language. He invented almost two thousand English words. Many of his words and lines are still used in English today.

Shakespeare lived about four hundred years ago. By this time, English was more similar to the language it is today. However it was written in different ways. People would spell words with different letters and different orders of letters. Even Shakespeare spelled his own name in different ways.

But the printing of books helped to change this. Before people could print books, there was no right way to spell. But printing meant thousands of books could be produced that were exactly the same. Many of these books were printed in the same city – London. So London’s way of spelling became common. As printed books became more popular around the country, an official way of spelling was developed.

To be or not to be, that is the question …

Đây là một câu nổi tiếng được viết bởi William Shakespeare. Nhà văn này đã có một ảnh hưởng to lớn đối với Anh ngữ. Ông đã sáng tạo gần hai ngàn từ Anh ngữ, Nhiều từ và câu của ông vẫn được dùng trong Anh ngữ ngày nay.

Shakespeare đã sống cách đây vào khoảng bốn trăm năm. Vào lúc ấy, Anh ngữ có sự tương đồng nhiều hơn đối với ngôn ngữ nó đang tồn tại. Tuy nhiên nó được viết bằng những cách khác. Người ta đánh vần những từ với những ký tự khác và những trật tự khác của ký tự. Thậm chí Shakespeare đã đánh vần những tên của riêng ông bằng những cách khác. Nhưng công việc in những cuốn sách đã giúp để thay đổi vấn đề này. Trước đây người ta có thể in sách nhưng không có một quy tắc chính tả. Mà công việc in ấn có nghĩa là hàng ngàn cuốn sách được đưa ra hoàn toàn giống nhau. Nhiều trong số những cuốn sách này được in trong cùng một thành phố – Luân Đôn. Vậy quy tắc chính tả của Luân Đôn trở nên thông dụng. Vì những cuốn sách được in ra phổ biến hầu khắp đất nước. Quy tắc chính của việc đánh vần được phát triển.

One of the first English language books to be printed was an English translation of the Christian Bible. This also influenced the English language. People speaking today still sometimes use sentences from this translation of the Bible.

Over the following centuries the English language continued to develop. More and more words were added to the language. It is difficult to know exactly how many English words there are today. One of the most popular English word books is The Oxford English Dictionary. It describes over six hundred thousand [600,000] words. However, native English speakers will probably only know between 25,000 and 50,000 of these words.

Part of the reason for the growth of English is that it has spread around the world. Many thousands of English words have been added from other languages. For example – the word ‘ketchup’. This word comes from Malaysia. Ketchup is a red liquid used to make food taste better. It is made from tomatoes – a small red fruit that is eaten as a vegetable. The word tomato comes from the Spanish language.

The way the word ‘tomato‘ is spoken is also interesting.

I come from the USA, so I say ‘tom-ay-toe‘.

But I live in the UK. Here, we say ‘tom-ah-toe‘.

Một trong những cuốn sách Tiếng Anh đầu tiên được in là Thánh Kinh Ki-tô giáo dịch sang Anh ngữ. Điều này cũng đã ảnh hưởng đến Anh ngữ. Những người nói tiếng Anh ngày nay đôi khi vẫn còn dùng những câu từ bản dịch của Kinh Thánh.

Trải qua những thế kỷ tiếp theo, Anh ngữ tiếp tục phát triển. Từ càng ngày càng phong phú đề để làm giàu ngôn ngữ. Để biết chính xác có bao nhiêu từ trong Anh ngữ ngày nay quả là khó. Một trong những cuốn sách phổ biến nhất về từ Anh ngữ là Từ Điển Anh Ngữ Oxford. Nó mô tả trên sáu trăm ngàn từ. Tuy nhiên những người nói tiếng Anh mẹ đẻ cũng có thể chỉ biết vào khoảng 25,000 đến 50,000 từ trong số những từ này.

Một phần lý do đối với sự phát triển Anh ngữ là nó được quảng bá khắp thế giới. Hàng ngàn từ Anh ngữ đã được hỗ trợ từ những ngôn ngữ khác. Ví dụ như – từ “ketchup”. Từ này phát xuất từ tiếng Malaysia. Từ này là một tinh thể lỏng màu đỏ dùng để có mùi vị ngon hơn. Nó được lấy từ quả cà chua – một trái nhỏ màu đỏ được ăn như loại rau quả. Từ “tomato” bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha.

Cách phát âm từ “tomato” cũng là một điều thú vị.

Nếu tôi đến từ Hoa Kỳ, tôi sẽ phát âm ‘tom – ay – toe‘.

Nếu tôi sống ở Vương Quốc Anh, tôi sẽ nói ‘tom – ah – toe‘.

This is one of the small things that is different between how the British and Americans speak English. There are also a few words that they use differently.

I live in a small property that is part of a larger building. Here in Britain we call this a ‘flat’.

But in the USA we call it an “apartment’.

Some people in Britain now say “apartment’ too. This is because the American way of speaking English is influencing the way the British speak it. American English is becoming more popular all over the world. Film, television and the Internet have all helped the spread of American English.

Another influence on the English language is culture. The language has been changed in a number of small ways by different people’s cultures. Words that are common in one area can be unusual in another area.

In India, for example, English speakers use the word “godown’. This is a very large building used to store goods. It is an English word, but it is not used in Britain, America or most other parts of the world.

Đây chỉ là một trong những cái nhỏ về sự dị biệt giữa tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ (hoặc tạm gọi là tiếng Anh và tiếng Mỹ). Cũng có một số từ mà họ sử dụng khác nhau. Tôi sống trong một chỗ sở hữu nhỏ trong một tòa nhà to lớn. Ở Anh chúng ta gọi la ‘flat’

Nhưng ở Hoa Kỳ, chúng ta gọi là ‘apartment’

Một số người ở Anh bây giờ cũng dùng ‘apartment’. Điều này bởi vì cách nói tiếng Anh của người Mỹ đang chi phối đến cách nói tiếng Anh của người Anh. Tiếng Mỹ đang trở nên phổ biến mọi nơi trên toàn thế giới. Phim ảnh, truyền hình, và internet tất cả đã hỗ trợ sự quảng bá tiếng Mỹ.

Một ảnh hưởng nữa đối với Anh ngữ là văn hóa. Ngôn ngữ được thay đổi trong những phương thức vi mô bởi những nền văn hóa của các dân tộc khác nhau. Những từ thịnh hành miền này có thể xa lạ đối với miền khác.

Chặng hạn, ở Ấn Độ, những người nói tiếng Anh dùng từ ‘godown’. Từ này có nghĩa là một tòa nhà rất lớn dùng để trữ lương thực. Nó là một từ Anh ngữ, nhưng nó không được dùng ở Anh, Mỹ, và hầu hết những nơi khác trên thế giới.

Estimates say that about 380 million people have English as their native language. But about two times as many use English as a second, or foreign language. So, English is not just the language of traditionally English speaking countries. People around the world are now helping to define the English language and shape its future.

But what future will that be? No one knows how English will grow and change. Many experts believe that more and more people will choose to speak English. This will help people around the world understand each other. English is already the official language of many international organisations and businesses.

Nhiều nhận định cho rằng vào khoảng 380 triệu người sử dụng Anh ngữ như ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Nhưng vào khoảng gấp hai lần như thế như một ngoại ngữ hay ngôn ngữ thứ hai. Vậy, Anh ngữ không chỉ là ngôn ngữ truyền thống của những quốc gia nói tiếng Anh. Người ta trên khắp thế giới hiện giờ đang xác định Anh ngữ và định hình tương lai của nó.

Nhưng tương lai chả nó sẽ như thế nào? Không ai biết nó sẽ phát triển và thay đổi ra sao. Nhiều chuyên gia tin rằng ngày càng nhiều người chọn tiếng Anh để giao tiếp. điều này sẽ giúp những người trên toàn thế giới hiểu biết lẫn nhau. Anh ngữ đã được dùng là ngôn ngữ chính của nhiều tổ chức và kinh doanh quốc tế.

However, many people do not want English to become more popular. They are worried that children could stop learning their local language and learn English instead. They say that language is very important for people’s culture. If local languages were to die out, then this could damage many cultures around the world. So, in the future it could be important for people to learn both English and their native language.

English has grown from a few tribes on an island in Europe, to the world’s first global language. The future of the English language will not depend on the nations who first owned the language. Instead the millions of people learning the language today could be the people who shape its future.

Tuy nhiên, nhiều người không muốn tiếng Anh trở nên phổ biến hơn. Họ lo lắng rằng con cái họ sẽ ngưng học tiếng địa phương và học tiếng Anh thay thế. Họ nói rằng ngôn ngữ rất quan trọng đối với nền văn hóa dân tộc. Nếu ngôn ngữ đia Phương bị mai một, dẫn đến nhiều nền văn hóa trên thế giới sẽ bị hủy diệt. Vậy trong tương lai việc học cả hai tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh là một điều quan trọng đối với nhiều người.

Tương lai của Anh ngữ không lệ thuộc vào những dân tộc đầu tiên làm chủ ngôn ngữ này. Thay vào hàng triệu người ngày nay đang học ngôn ngữ này có thể là những người định đoạt tương lai của nó.

Source: hellochao.com

Một phản hồi to “The story of English – Khám phá lịch sử của tiếng Anh (Anh – Việt)”

  1. Lorie Says:

    If you is going to be using cloth diapers, you might use disposables inside hospital.
    While breastfeeding or bottle-feeding your child,
    talk to him or her about whatever you need.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: